תנאי שימוש

תנאים והגבלות אלה חלים על כל השירותים שהוזמנו או סופקו לך על ידי החברה קבוצת סגנון החיים.

1. הגדרות ופרשנות

1.1 ההגדרות הבאות חלות בתנאים וההגבלות האלה:

יתרונות: פירושם היתרונות הניתנים למשתתפים על ידי ספקים.

תנאים והגבלות: תנאים והגבלות אלה מתוקנים מעת לעת בהתאם לסעיף 10.5.

עמלת כניסה: פירושה העמלה ששולם על ידי חבר ב-The Lifestyle Group עם קבלת בקשת החברות בהתאם לסעיף 3.1.

חבר: אדם הרשום כחבר במועדון. חברות: פירושה חברות במועדון חברים.

מועדון החברות: פירושו מועדון The Lifestyle Group בבעלות The Lifestyle Group.

דמי חבר: פירושם העמלות שיש לשלם בגין חברות, אשר מועברות לחברים בזמן הגשת הבקשה ולפני חידוש החברות.

לכרטיס תשלום: יש את המשמעות המפורטת בסעיף 3.7. אתר אינטרנט: פירושו אתר שנמצא בכתובת www.tlgprivate.com.

בקשה: פירושה בקשה שהוגשה על ידי משתתף לקבוצת הלייף סטייל עבור קבוצת הלייף סטייל להסדיר אספקת סחורות ו/או שירותים מצד שלישי בשמו של המשתתף.

שירותים: פירושו שירותי הקונסיירז' וניהול סגנון החיים שמספקת The Lifestyle Group לחבריה כחלק מהחברות שלהם.

ספק פירושו ספק המועסק על ידי The Lifestyle Group בשמו וכסוכן של משתתף כדי לספק סחורות ו/או שירותים למשתתף זה.

1.2 הכללים הבאים חלים בתנאים וההגבלות האלה:

(א) אדם כולל יחיד, ישות משפטית או אדם לא מאוגד (בלי קשר אם יש לו אישיות משפטית נפרדת);

(ב) התייחסות לבעל דין כוללת את נציגיו האישיים, יורשיו המשפטיים או יורשיו המשפטיים המורשים;

(ג) אסמכתא לחוק או הוראת חקיקה היא אסמכתא לאותו חוק או הוראת חקיקה כפי שתוקן או תוקן. התייחסות לחוק או הוראת חקיקה כוללת כל תקנון שהתקבל בהתאם לאותו חוק או הוראת חקיקה, כפי שתוקן או חוקק מחדש;

(ד) כל ביטוי המיוצג במונחים, לרבות, כולל, בפרט, או כל ביטוי דומה, יש לפרש כהמחשה ואין להגביל את משמעות המילים הקודמות למונחים אלה; ו

(ה) הפניה למידע כתוב או כתוב כולל מיילים.

2. בקשות לחברות

2.1 כל בקשות החברות עשויות להתקבל על ידי קבוצת הלייף סטייל לפי שיקול דעתה הבלעדי. קבוצת לייף סטייל מודיעה למועמדים אם בקשתם לחברות התקבלה. קבוצת לייף סטייל אינה חייבת לחשוף את הסיבות לדחיית בקשת חברות.

2.2 עליך לספק את הנתונים האישיים הנכונים בעת הגשת בקשה לחברות. אי ביצוע זה עלול לגרום לביטול החברות שלך ולכל עסקאות שלאחר מכן. האחריות שלך לספק מידע מדויק היא חובה מתמשכת, ועליך להודיע ​​מיידית לקבוצת הלייף סטייל אם מידע כלשהו שאתה מספק בקשר לחברות שלך משתנה.

2.3 החברות שלך היא אישית עבורך. אתה אחראי להבטיח שאף אחד (חוץ מהעוזר האישי שלך בשמך, אם רלוונטי) לא ישתמש בחברות שלך.

2.4 אנו ננקוט את כל האמצעים הדרושים באופן סביר כדי להבטיח שהנתונים שלך יעובדו בצורה מאובטחת בהתאם למדיניות הפרטיות של The Lifestyle Group, המתוארת ביתר פירוט בסעיף 10.1. שים לב שכל המידע שאתה מספק לנו מאוחסן בשרתים המאובטחים שלנו. כל עסקאות תשלום שנעשו על ידינו או על ידי ספק שירותי עיבוד תשלומים של צד שלישי לבחירתנו, יוצפנו באמצעות טכנולוגיית Secure Sockets Layer.

3. דמי חבר, קידום מכירות, ביטול וחידוש חברות

3.1 עבור השנה הראשונה לחברותך, יש לאשר לך דמי חבר ודמי כניסה לפני קבלת בקשתך לחברות. דמי הכניסה חייבים במלואם עם קבלת בקשת החברות שלך. כל החברים יקבלו הודעה מראש על כל העלאה או ירידה בדמי החברות שלהם בשנים הבאות של החברות או על תאריכי החידוש שלהם.

3.2 אתה מאשר שהתשלום של דמי הכניסה מייצג את בקשתך הישירה שנתחיל לספק לך שירותים.

3.3 בכפוף לסעיפים 3.5, 3.6 ו-3.12, דמי חבר אינם ניתנים להחזר. דמי הכניסה שלך מכסים את העלויות שלנו עבור השלמת החברות שלך ואינם ניתנים להחזר בשום פנים ואופן.

3.4 יש לך את הזכות לבטל את חברותך לפני תום 14 ימים ממועד קבלת בקשתך לחברות ("תקופת הביטול"), ואנו מבקשים ממך להודיע ​​לנו על החלטתך בכתב.

3.5 אם תבטל את החברות שלך במהלך תקופת הביטול, יוחזר לך דמי החברות שלך, בניכוי ניכויים עבור השירותים שסיפקנו עד שהודעת לנו על החלטתך לבטל.

3.6 קבוצת הלייף סטייל שומרת לעצמה את הזכות המוחלטת לבטל או להשעות את החברות שלך אם יש לה סיבה לעשות זאת. אם קבוצת הלייף סטייל תבטל את החברות שלך, אם סביר לעשות כן, קבוצת הלייף סטייל תחזיר את יתרת דמי החברות השנתיים הנוכחיים על בסיס יחסי בגין התקופה שטרם פג שאליה מתייחסים דמי החברות השנתיים.

3.7 דמי חבר ישולמו עם קבלת בקשתך לחברות ומדי שנה לאחר מכן ("תאריך החידוש"), ותשלום מלא יחויב על ידי The Lifestyle Group מדי שנה מראש בהוראת קבע או תשלום בכרטיס האשראי או החיוב שברשותך. אישר לנו להשתמש. למחוק תשלום כאמור מ- ("כרטיס התשלום") לפי החשבונית המתאימה.

3.8 אם סיפקת לנו פרטי כרטיס תשלום, אתה מאשר בזאת ל-Lifestyle Group לעכב דמי חבר לחידוש 28 ימים לפני או במועד החידוש שלך. לחילופין, תיצור איתך קשר ישירות לחידוש החברות שלך.

3.9 אם אינך מעוניין לחדש את חברותך, עליך להודיע ​​לנו לפחות 30 יום לפני תאריך החידוש.

3.10 אם תוקף החברות יפוג ליותר מ-30 יום, קבוצת הלייף סטייל שומרת לעצמה את הזכות לטעון את דמי החברות הנוכחיים לחידוש החברות.

3.11 קבוצת לייף סטייל שומרת לעצמה את הזכות לסרב לספק שירותים אם תשלום כלשהו המגיע לפי תנאים אלה לא יתקבל.

3.12 אם ברצונך לשדרג את החברות שלך לרמה גבוהה יותר במהלך החברות הנוכחית שלך, או אם קבוצת הלייף סטייל תבקש ממך באופן סביר לשדרג את החברות שלך בהתבסס על השימוש שלך בשירותים, הפרש המחיר בין שתי הקטגוריות של החברות ישולם במקצועיות ראטה. אם לא תקבל את בקשת קבוצת הלייף סטייל לשדרג את חברותך, קבוצת הלייף סטייל שומרת לעצמך את הזכות לבטל את חברותך הקיימת בתוקף מיידי, ובמקרה זה תהיו זכאים להחזר יחסי עבור התקופה ממועד הביטול ועד סוף שנת החברות הרלוונטית שעבורה שילמת את דמי החברות.

3.13 קבוצת לייף סטייל רשאית, לפי בקשתך, לרכוש בשמך מוצרים או שירותים. אם אנו פועלים כסוכן אשראי בהקשר זה, אתה מאשר בזאת את קבוצת לייף סטייל לחייב באופן מיידי את סכום האשראי בכרטיס התשלום שלך.

4. מתן שירותים

4.1 קבוצת לייף סטייל מתחייבת לספק שירותים לחבר במהלך החברות בהתאם לבקשות הספציפיות של החבר, ובלבד שקבוצת לייף סטייל לא תידרש לספק או להקל על אספקת סחורות ו/או שירותים שעל פי שיקול דעתה הבלעדי, עלולים להפר החוק החל. סטנדרטים ו/או תקנות או עלול לפגוע בטעם והגינות בתחום השיפוט הרלוונטי.

4.2 קבוצת לייף סטייל תעשה מאמצים סבירים לעמוד בכל מועדים מוגדרים, אך כל תאריכים כאלה הם משוערים בלבד והזמן אינו חיוני לביצוע שירותים כלשהם.

4.3 לקבוצת לייף סטייל יש את הזכות לבצע כל שינוי בשירותים הדרושים כדי לעמוד בכל החוקים או דרישות האבטחה החלות או שאינם משפיעים באופן משמעותי על אופי או איכות השירותים, וקבוצת לייף סטייל מתחייבת להודיע ​​למשתתף על כך כל מקרה כזה.

4.4 השירותים יינתנו באנגלית וברוסית בשעות העבודה הרגילות.

4.5 בשעות שאינן פעילות (או ככל שיידרש מעת לעת), ניתן להפנות שאלות ו/או בקשות מהמשתתפים למשרד החלופי של קבוצת הלייף סטייל לקבלת סיוע.

4.6 אתה מאשר ש-The Lifestyle Group שומרת לעצמה את הזכות לקבל עמלות עבור אספקת מוצרים או שירותים על ידי כל ספק.

4.7 שיחות טלפון ל-The Lifestyle Group עשויות להיות במעקב או מוקלט למטרות הדרכה ובקרת איכות.

4.8 קבוצת לייף סטייל מתחייבת לספק את השירותים בזהירות ובמיומנות סבירים, ובמידת האפשר, מעת לעת בהתאם לבקשותיך ולהנחיות הסבירות שלך.

4.9 מסעדות ומועדונים:

(א) כאשר אתה משתמש בשירות הזמנת המסעדה, אתה מאשר לנו בזאת לחייב את כרטיס התשלום שלך בכל פיקדון שנעשה על ידינו בשמך למסעדה שבוטל כתוצאה מביטולך.

(ב) כאשר אתה משתמש בשירות הזמנת המסעדה, אתה מסכים שאם תבטל הזמנת מסעדה בתוך 24 שעות ממועד הזמנת המסעדה, אינך זכאי להחזר כספי של כל כסף ששולם להבטחת ההזמנה, לרבות החזר כספי. של כל פיקדון עבור ההזמנה.

(ג) קבוצת הלייף סטייל שומרת לעצמה את הזכות לדחות בקשות של חברים למסעדה אם החברים נכשלים שוב ושוב במילוי הזמנותיהם או מפרים באופן עקבי את מדיניות הביטולים.

(ד) כניסת חברים למתחם מועדון כלשהו היא תמיד על פי שיקול דעתו הבלעדי של ספק המועדון, וקבוצת הלייף סטייל אינה אחראית אם חבר יסורב להיכנס למועדון.

4.10 כרטיסים:

(א) קבוצת לייף סטייל יכולה להשיג לך את "הכרטיסים הטובים ביותר" לאירועים שאוזלו דרך אחד מסוכני הכרטיסים השותפים שלה. לידיעתך, על ידי הזמנת קבוצת הלייף סטייל לרכוש כרטיסים כאלה בשמך, אתה מסכים לרכוש כרטיסים מעל הערך הנקוב, והמחיר הכולל עשוי לכלול את דמי השירות של קבוצת הלייף סטייל קבוצת הלייף סטייל ביחס למתן השירותים שלנו להשגת מקומות עבורך . קבוצת לייף סטייל אינה מוכרת כרטיסים ואינה אחראית לביצוע הזמנתך.

(ב) כל הכרטיסים וסוכני הכרטיסים השותפים הללו (שיהיו מוכרים ביחס לעסקה) חייבים להיות בעלי תנאים והגבלות משלהם (שאותם אנו מציעים לך לקרוא). תנאים כאלה יכללו ככל הנראה הוראות הקובעות שמכירת הכרטיסים היא סופית ולא יבוצע החזר כספי לאחר ביצוע הרכישה. קבוצת לייף סטייל לא תוכל לספק לך החזר כספי או לקבל החזר כזה בשמך.

(ג) במקרה של ביטול המופע, ניתן לקבל החזר על הערך הנקוב של הכרטיסים המתאימים ישירות מהאמן/האמרגן.

(ד) קבוצת Lifestyle או סוכן הכרטיסים השותף שלה ישלחו את הכרטיסים שלך דרך סוכני משלוחים בתעריפים סטנדרטיים. שים לב ש-The Lifestyle Group אינה אחראית לכישלון של סוכני משלוחים לספק את הכרטיסים שלך.

5. בקש מיקום

5.1 חברים רשאים לפרסם בקשות בטלפון (שאינו כולל הודעות טקסט), דואר אלקטרוני או דרך מדור החברים באתר.

5.2 כדי לטפל בכל הבקשות (כולל בקשות בינלאומיות), על החברים תמיד לפנות תחילה למשרד הראשי שלהם.

5.3 קבוצת לייף סטייל, הפועלת באופן סביר, שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל אחד מהשירותים ו/או לסרב לקבל כל בקשות לפי שיקול דעתה הבלעדי.

5.4 אם קבוצת הלייף סטייל אינה מסוגלת או אינה מחויבת להיענות לבקשה כלשהי, היא תודיע למשתתף בהקדם האפשרי.

5.5 אתה מסכים שכל הנתונים שאתה מספק לנו לצורך הזמנה, הזמנה או רכישת מוצרים או שירותים נכונים, שכרטיס החיוב, האשראי ו/או התשלום שבו אתה משתמש מעת לעת הוא שלך ושיש לך מספיק כספים כדי לכסות את עלות המוצר או השירות.

ב במקרה זה אתה מאשר בזאת ל-Lifestyle Group לחייב את כרטיס התשלום שלך בכל עמלות עיבוד שכאלה או, לחילופין, לחייב אותך עבור עמלות או חיובים כאלה.

6. ביטול, החזר והחזר

6.1 המשתתף מאשר כי הסכם הרכישה והמכירה לאספקת סחורה ו/או שירותים שנכרת כתוצאה מהבקשה נכרת בין המשתתף לספק הרלוונטי וכי קבוצת לייף סטייל אינה צד להסכם כאמור. יש להחליט על ביטול חוזים עם ספקים ישירות מול הספק והוא יהיה כפוף למדיניות הספק הרלוונטית.

6.2 אם בקשה למוצר או שירות ספציפיים אינה זמינה, The Lifestyle Group עשויה להציע לך מוצרים או שירותים חלופיים בתיאור ובסטנדרט דומים. אתה רשאי, לפי שיקול דעתך הבלעדי, לסרב לקבל מוצרים ו/או שירותים חלופיים כאמור ולבקש החזר מלא אם כבר בוצע תשלום לספק עבור מוצר או שירות שאינם זמינים.

6.3 כל התיאורים של כל מוצרים, שירותים או הטבות באתר אושרו על ידי הספק הרלוונטי. קבוצת לייף סטייל אינה מקבלת אחריות על תיאורים לא מדויקים או מטעים.

6.4 התשלום עבור כל המוצרים והשירותים חייב להתבצע מיד עם קבלת ההזמנה על ידי הספק הרלוונטי.

6.5 המשתתף גם מאשר כי עבור פריטים שנרכשו בשמו על ידי The Lifestyle Group ישירות מספק, ההחזרות וההחלפות יהיו כפופות לתנאים וההגבלות של אותו ספק, ולא תמיד תתאפשר החזרות או החלפות של פריטים שנרכשו. בנסיבות בהן קבוצת הלייף סטייל מתבקשת לספק פריט ספציפי לחבר, קבוצת הלייף סטייל חייבת ליידע את החבר מראש על מדיניות ההחזרה וההחלפה של אותו ספק. קבוצת לייף סטייל אינה אחראית כלפי המשתתף אם הספק לא יקבל את החזרה או החלפה של המוצר.

6.6 החבר אחראי באופן בלעדי לשמור על כל הראיות להחזרת הסחורה לספק. אנו ממליצים להחזיר פריטים במשלוח רשום או בכל שיטה דומה אחרת לקביעת תאריך ההחזרה ומעקב אחר ההחזרה.

6.7 נודיע לך כשנודע לנו שהספק עיבד החזר עבור ההזמנה.

6.8 אם הזמנות נמסרות מחוץ לאיחוד האירופי, כל מכס ומסי מכירה החלים אינם ניתנים להחזר דרך The Lifestyle Group. המשתתף הוא האחראי הבלעדי להחזר כספים כאמור. קבוצת לייף סטייל אינה אחראית לכל פריט המאוחסן על ידי המכס או רשויות הגבול.

6.9 במקרה של שירותי שליחים מובחרים, אם המשתתף אינו נמצא בכתובת המשלוח שצוינה כדי לקבל את הזמנתו במועד שנקבע, המשתתף עשוי להיגרם בעלויות נוספות עבור ניסיונות הבאים לספק מחדש את הסחורה.

7. ספקים

7.1 הספקים אחראים לספק לך את השירותים, המוצרים וההטבות שאתה מבקש מאיתנו להזמין בשמך מעת לעת. קבוצת לייף סטייל תיצור בשמך קשר לספקים, אלא אם נוח לך יותר ליצור קשר ישירות עם הספק.

7.2 הספקים רשאים לקבוע תנאים והגבלות משלהם, החלים בכל מקרה ומקרה על אספקת הסחורה ו/או השירותים אליך על ידי ספק זה, ותנאים והגבלות כאמור חייבים לחייב אותך בעת ביצוע ההזמנה.

7.3 בעת הזמנת מוצר או שירות או גישה ל-Advantage, ייתכן שיהיה עליך לספק את פרטי כרטיס התשלום שלך. אם אתה מבקש ומאשר ל-Lifestyle Group להשתמש בכרטיס התשלום שלך כדי לשלם עבור ספק של מוצרים או שירותים, אתה מאשר ומסכים ש-Lifestyle Group לא נוטלת כל אחריות או חבות ביחס לשימוש בכרטיס התשלום שלך, בתנאי ש-The Lifestyle הקבוצה פועלת בהתאם להנחיות שניתנו על ידך ביחס אליו.

7.4 אתה מאשר שההטבות תלויות בזמינותן ועשויות להשתנות מעת לעת ללא הודעה מוקדמת.

7.5 אם קבוצת הלייף סטייל תימנע או תעכב את מילוי התחייבויותיה על פי תנאים אלה עקב מעשה או מחדל כלשהו של המשתתף או חוסר יכולתו של המשתתף למלא התחייבות רלוונטית כלשהי (ברירת מחדל של המשתתף):

(א) לקבוצת לייף סטייל יש את הזכות, מבלי להגביל את שאר הזכויות או הסעדים שלה, להשעות את מתן השירותים עד שהמשתתף ישחזר את המחדל של המשתתף, ולהסתמך על ברירת המחדל של המשתתף כדי לשחרר את המשתתף ממילוי התחייבויותיו כלפי המידה שבה ברירת המחדל של המשתתף מונעת או מגבילה את אספקת השירותים. מעכב את קבוצת הלייף סטייל מלמלא כל אחת מהתחייבויותיה;

(ב) קבוצת הלייף סטייל לא תישא באחריות לכל עלויות או הפסדים שייגרמו או ייגרמו למשתתף במישרין או בעקיפין כתוצאה מכישלון או עיכוב של קבוצת הלייף סטייל במילוי קבוצת הלייף סטייל רבים מהתחייבויותיה המפורטות בסעיף 7.5 זה; ו

(ג) על המשתתף לפצות באופן מהותי על פי בקשה בכתב עבור כל עלויות או הפסד שנגרמו או שייגרמו לחברה The Lifestyle Group, אשר נוצרו במישרין או בעקיפין כתוצאה מאי ביצוע התחייבויות על ידי המשתתף.

8. הגבלת אחריות

8.1 שום דבר בתנאים אלה אינו מגביל או אינו כולל את אחריותה של קבוצת Lifestyle עבור:

(א) מוות או פציעה גופנית שנגרמו עקב רשלנותו או רשלנות עובדיו, סוכניו או קבלני המשנה;

(ב) הונאה או הונאה מכוונת; אוֹ

(ג) הפרה של התנאים וההגבלות המפורטים בסעיף 2 של חוק אספקת הסחורות והשירותים 1982 (בעלות וחזקה בלתי מוגבלת).

8.2 בכפוף לסעיף 8.1:

(א) קבוצת לייף סטייל אינה אחראית למשתתף, בין על פי חוזה, עוולה (לרבות רשלנות), הפרת התחייבויות סטטוטוריות או אחרת, בגין אובדן רווחים, אובדן עסק, אובדן מוניטין עסקי ו/או נזקים דומים, אובדן של חיסכון צפוי, אובדן סחורה; או אובדן חוזה, או אובדן שימוש, או אובדן נזק לנתונים או מידע, ישיר או עקיף, או כל הפסדים מיוחדים, עקיפים, עקיפים או כלכליים גרידא, עלויות, נזקים, עמלות או הוצאות הנובעים מהשימוש בהם. חֲבֵרוּת; ו

(ב) חבותה הכוללת של קבוצת לייף סטייל כלפי החבר לכל הנזקים האחרים הנובעים או בקשר עם חברותה, בין אם כתוצאה מחוזה, עוולה (לרבות רשלנות), הפרת חובות סטטוטוריות, או אחרת, מוגבלת ל- הערך הכולל של דמי החברות השנתיים של החבר.

8.3 החוזה שלך לאספקת מוצרים או שירותים נכרת רק עם הספק הרלוונטי. קבוצת לייף סטייל פועלת כסוכנת של הספק, אלא אם כן צוין אחרת במפורש, כל הזכויות והסעדים שלך מופנים כלפי הספק.

8.4 אתה מאשר שכל חוזה שאתה מתקשר עם ספק כלשהו הוא חוזה עצמאי. קבוצת לייף סטייל מתנערת בזאת מכל אחריות לכל פעולה או מחדל של ספק כלשהו או לכל הפסד שייגרם לך כתוצאה מכל פעולה או מחדל של הספק, בין אם הוא מאורגן באמצעות קבוצת לייף סטייל ובין אם לאו.

8.5 קבוצת לייף סטייל לא תישא כלפיך באחריות לכל אובדן, נזק, עלויות, הוצאות או תביעות אחרות לפיצויים הנובעות מבקשות או כל הוראות שניתנו על ידך שאינן שלמות, שגויות או לא מדויקות, או הנובעות מהגעתן המאוחרת. או אי הגעה, או כל ערך ברירת מחדל לחברים.

8.6 קבוצת לייף סטייל לא תישא באחריות כלפיך ולא תיחשב כאילו הפרה תנאים אלה עקב כל עיכוב בביצוע או כל אי ביצוע כל אחת מההתחייבויות של קבוצת לייף סטייל ביחס לשירותים, אם העיכוב או הכישלון נובעים. לכל תקלה מכל סיבה שהיא מעבר לשליטה סבירה של The Lifestyle Group.

8.7 למעט כפי שצוין במפורש בתנאים אלה, כל האחריות, התנאים והתנאים האחרים המשתמעים מהחוק או מהחוק הכללי אינם נכללים בתנאים אלה במידה המרבית המותרת בחוק.

8.8. סעיף 8 זה נשאר בתוקף לאחר סיום התנאים וההגבלות הללו.

9. התחלה וסיום

9.1 תנאים והגבלות אלה נכנסים לתוקף ומחייבים את המשתתף ואת The Lifestyle Group Limited מרגע קבלת בקשתך להשתתפות בתוכנית. תנאים והגבלות אלה תקפים לכל תקופת החברות שלך ויפוג רק עם תום או הפסקת החברות שלך. אתה מסכים שהזכויות והתרופות הבלעדיות שלך לפי תנאים אלה יופנו רק נגד The Lifestyle Group Limited ולא נגד כל ישות אחרת.

10. מידע כללי

10.1 פרטיות והגנה על נתונים
השירותים והחברות שלך כפופים למדיניות הפרטיות של קבוצת הלייף סטייל, המשולבת בתנאים אלה בהפניה ומפורטת בכתובת האינטרנט הבאה: מדיניות הפרטיות, החלה בכל עת על כל מידע שאנו אוספים ממך.

10.2 הקצאה וקבלנות משנה:

(א) קבוצת לייף סטייל רשאית בכל עת להמחות, להעביר, להמחות, לבצע חוזה משנה או בכל דרך אחרת לבצע את כל או חלק מזכויותיה על פי תנאים אלה, וכן רשאית לתת קבלן משנה או להאציל בכל דרך את התחייבויותיה או את כולן על פי תנאים אלה. לכל צד שלישי או סוכן.

(ב) החבר אינו רשאי ל-The Lifestyle Group להקצות, להעביר, לחייב, לבצע חוזה משנה או לממש באופן אחר את כל או חלק מהזכויות או התחייבויותיה לפי תנאים אלה ללא הסכמתה של The Lifestyle בכתב מראש.

10.3 ויתור על הזכות ל:

(א) ויתור על כל זכות לפי תנאים אלה תקף רק אם נעשה בכתב ואינו מהווה ויתור על כל הפרה או מחדל לאחר מכן. כל כישלון או עיכוב מצד צד במימוש זכות או תרופה כלשהי על פי תנאים אלה או על פי חוק אינם מהווים ויתור על זכות או תרופה זו או על כל זכות או תרופה אחרת, ואינם מונעים או מגבילים את המשך השימוש בהם. שום מימוש יחיד או חלקי של זכות או תרופה כאמור לא ימנע או יגביל את המשך מימושה של זכות זו או כל תרופה אחרת.

(ב) אלא אם נקבע אחרת במפורש, הזכויות הנובעות על פי תנאים והגבלות אלה מצטברות ואינן שוללות את הזכויות הקבועות בחוק.

10.4 חבילת פיצויים:

(א) אם בית משפט או כל רשות מוסמכת אחרת יקבעו כי הוראה כלשהי בתנאים אלה (או חלק מכל הוראה) אינה חוקית, בלתי חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה, הוראה זו או חלק מההוראה ייחשבו, במידת הצורך, נמחקו. , והתקפות והאכיפה של שאר ההוראות של תנאים אלה לא יושפעו.

(ב) אם הוראה לא חוקית, בלתי ניתנת לאכיפה או בלתי חוקית של תנאים אלה תימצא תקפה, ניתנת לאכיפה וחוקית אם חלק כלשהו ממנה יוסר, הוראה זו תחול עם השינויים המינימליים הדרושים כדי להפוך אותה לחוקית, תקפה, וכן ניתן לאכיפה.

10.5 שינויים: קבוצת לייף סטייל עשויה לשנות תנאים אלה מעת לעת ותודיע לך מיידית על כל שינוי. ההודעה תתבצע בחלק מהדרכים הבאות או בכולן: בדרך כלל באמצעות ניוזלטר, דרך אתר אינטרנט, במייל או בטלפון. המשך השימוש שלך בחברות פירושו הסכמה לשינויים כאלה בתנאים אלה.

10.6 העדר שותפות: שום דבר בתקנון זה אינו נועד או נועד להוות שותפות או מיזם משותף מכל סוג שהוא בין מי מהצדדים, ואינו הופך אף צד לסוכן של הצד השני לכל מטרה. אף אחד מהצדדים אינו רשאי לפעול כסוכן או לשייך את הצד השני בשום צורה.

10.7 צדדים שלישיים: לאדם שאינו צד לתנאים והגבלות אלה אין זכויות על פי או בקשר אליהם.

10.8 חוק וסמכות שיפוט ישימים: תנאים אלה, וכל מחלוקת או תביעה הנובעת מהם או בקשר אליהם, הנושא או היווצרותם (כולל מחלוקות או תביעות שאינן חוזיות), יהיו כפופים לשפה האנגלית ויתפרשו בהתאם. . הצדדים נכנעים באופן בלתי הפיך לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט במיאמי ובדובאי.